Audition Terms

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «I’m in Heaven girls audition »

H δισκογραφική εταιρεία HEAVEN MUSIC A.E με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Αστροναυτών και Θεοτοκοπούλου 4 (εφεξής “HEAVEN”) διοργανώνει ένα διαγωνισμό με τον τίτλο «I’ m in Heaven girls audition» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διενεργείται στην σελίδα της HEAVENMUSIC.GR, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της HEAVEN, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
2. Διάρκεια του Διαγωνισμού : Ως συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 18/1/2016 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 19/02/2016 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η HEAVEN διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση στην Σελίδα.

3. Διεξαγωγή Διαγωνισμού : Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Από τις 18/1/2016 έως και τις 19/02/2016 οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν την συμμετοχή τους, ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπεται στον όρο 4 (α’ φάση). Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής περαιτέρω συμμετοχών. Έπειτα θα ακολουθήσει μία προεπιλογή από επιτροπή που θα υποδείξει η HEAVEN , και όσοι επιλεχθούν θα κληθούν σε ζωντανή ακρόαση που θα λάβει στις 2 Μαρτίου 2016 (β’ φάση). Από τη διαδικασία αυτή , που προβλέπεται στον όρο 5, θα αναδειχθούν οι νικήτριες.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα και Δήλωση Συναίνεσης:

Α) Όποιος επιθυμεί να πάρει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να μπει στο site (heavenmusic.gr) της Heaven , να δει τους όρους συμμετοχής και να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής που θα περιλαμβάνει τα εξής πληροφοριακά στοιχεία :
Στη συνέχεια θα βρει τη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στην Σελίδα και να κάνει “ link” από τη διαδικτυακή πλατφόρμα YouTube όπου θα αναρτήσει το βίντεο με την συμμετοχή του. Στο βίντεο, το οποίο θα έχει διάρκεια από τρία (3) έως πέντε (5) λεπτά της ώρας, θα εμφανίζεται η ίδια η συμμετέχουσα να προβάλει τις ικανότητές της ως ερμηνεύτρια . Σε περίπτωση που εμφανίζεται και οποιοσδήποτε τρίτος στο βίντεο, η συμμετέχουσα θα έχει λάβει την ρητή και ανέκκλητη συναίνεσή του για τη χρήση της εικόνας του και του βίντεο εν γένει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η συμμετέχουσα θα δώσει έναν συγκεκριμένο τίτλο στο βίντεο.
Β) Προκειμένου να γίνει δεκτή η συμμετοχή της, η συμμετέχουσα θα πρέπει να αποδεχτεί τους παρόντες όρους συμπληρώνοντας με ένα (τσέκ) το σχετικό κουτί.
Γ) Η Συμμετέχουσα, τόσο για λογαριασμό της όσο και για οποιονδήποτε τρίτο που εμφανίζεται στο βίντεο, παρέχει με την υποβολή της την ανέκκλητη και ρητή συναίνεσή της να παρουσιαστεί το βίντεο και η εικόνα της στην σελίδα της HEAVEN στο Facebook και το YOU TUBE , καθώς και να αναρτηθούν τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην εφαρμογή. Η Συμμετέχουσα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του βίντεο, καθώς και την αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της . Ελλιπής ή μη ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της συμμετέχουσας παρέχει στη HEAVEN το δικαίωμα, καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να την αποκλείσει από την διαδικασία επιλογής.
Δ) Η Συμμετέχουσα με την συμμετοχή της στο πρόγραμμα δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι:
i) έχει μελετήσει και έχει λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους,
ii) το βίντεο που έχει αναρτήσει απεικονίζει την ίδια την συμμετέχουσα
iii) η ίδιος η συμμετέχουσα , καθώς και όποιος τρίτος τυχόν απεικονίζεται στο βίντεο, είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και μέχρι είκοσι τριών ( 24) ετών, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τελεί σε άριστη ψυχική και διανοητική κατάσταση, κατανοεί πλήρως τους όρους συμμετοχής στο παρόντα διαγωνισμό και συναινεί ανεπιφύλακτα σε αυτούς.
iv) η ίδια η συμμετέχουσα έχει εξασφαλίσει τη ρητή και ανέκκλητη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου που εμφανίζεται στο βίντεο για την ανάρτησή του στην Σελίδα και εν γένει τη χρήση του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
v) το βίντεο που έχει αναρτήσει η συμμετέχουσα δεν θα προσβάλει κανένα δικαίωμα τρίτου προσώπου, ιδίως δε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών αυτής δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επί τυχόν μουσικής επένδυσης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πνευματικά, συγγενικά, δισκογραφικά δικαιώματα και δικαιώματα οργανισμών συλλογικής διαχείρισης), καθώς και δικαιώματα στην προσωπικότητα (εικόνα, όνομα κλπ.) τρίτου προσώπου.
vii) το βίντεο που έχει αναρτήσει έχει δημιουργηθεί από την ίδια και άρα αποτελεί δική της πρωτότυπη εγγραφή, ανήκει δε στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της. Με την ανάρτηση του βίντεο και την συμμετοχή της στο διαγωνισμό , η συμμετέχουσα παρέχει στην HEAVEN την ρητή, ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη άδειά της να προβεί στη χρήση του βίντεο και κάθε στοιχείου που έχει υποβάλλει με αυτό η συμμετέχουσα στην Σελίδα χωρίς χρονικό ή τοπικό περιορισμό και ενδεικτικά την άδεια αναπαραγωγής του βίντεο και των στοιχείων, την εξουσία δημόσιας εκτέλεσής τους και παρουσίασής τους στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της άδειας να καθίστανται προσιτά στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος.
viii) δεν επιθυμεί να λάβει οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα για την συμμετοχή της και για τις ενδεχόμενες ως άνω χρήσεις του βίντεό της, το οποίο αναρτά αφιλοκερδώς. Σε κάθε περίπτωση δηλώνει ότι παραιτείται οιασδήποτε σχετικής αξιώσεως.
Ε) η HEAVEN δεν φέρει καμία ευθύνη για το βίντεο που έχει αναρτήσει η συμμετέχουσα και η τελευταί α θα ευθύνεται για τις ως άνω δηλώσεις και εγγυήσεις της έναντι της HEAVEN .
ΣΤ) Όλα τα βίντεο και τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες θα δύνανται να αναρτηθούν στη σελίδα του facebook της Heaven, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφόσον επιλεγούν προς τούτο από την επιτροπή της HEAVEN.

5. Τρόπος Ανάδειξης Δημοφιλέστερης Συμμετοχής
Α) Οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από τους συμμετέχοντες κατά την α’ φάση του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα απαρτίζεται από πρόσωπα επιλογής της HEAVEN (εφεξής η «Επιτροπή»). Η Επιτροπή θα επιλέξει τις επικρατέστερες συμμετοχές . Εφόσον πραγματοποιηθεί η επιλογή των επικρατέστερων συμμετοχών θα λάβει χώρα η β’ φάση του διαγωνισμού , αυτή της ζωντανής ακρόασης (audition), στις 2 Μαρτίου 2016. Απαραίτητη προυπόθεση για τη συμμετοχή των επικρατέστερων στη β΄φάση είναι να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο που θα τους δοθεί από τη HEAVEN.
Β) Στην εν λόγω αξιολόγηση για την ανάδειξη του επικρατέστερου θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) το περιεχόμενό της κατά την ελεύθερη κρίση της HEAVEN δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (μεταξύ άλλων, τη νομοθεσία περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη. Οίκοθεν νοείται ότι η HEAVEN δικαιούται να μην αναρτήσει ή/ και να διαγράψει από την Σελίδα συμμετοχή, η οποία κατά τη ελεύθερη κρίση της αντιβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους, στους όρους χρήσης της Σελίδας, ή το νόμο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και των συμμετοχών, οι οποίες έχουν περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της HEAVEN ή/και τον τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, παράνομο προϊόν ή εν γένει προιόν απάτης και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της HEAVEN ή/ και των εν λόγω τρίτων, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

6. Δώρο. Το Δώρο του διαγωνισμού είναι ένα αποκλειστικό συμβόλαιο με την εταιρία και η κυκλοφορία ενός τραγουδιού της/ των νικητριών από τη HEAVEN μέχρι το τέλος Ιούνίου του 2016. Η ΗΕΑVEN δικαιούται να ανακηρύξει όσες επιλαχούσες επιθυμεί . Το Δώρο τελεί υπό την αίρεση του όρου 8 και οι λεπτομέρειες που αφορούν την υλοποίησή του (ενδεικτικά επιλογή παραγωγής, κόστος παραγωγής, ομάδα λοιπών συντελεστών, κλπ.) θα καθοριστούν αποκλειστικά από τη HEAVEN σε μεταγενέστερο χρόνο κατά την ελεύθερη κρίση της και θα γνωστοποιηθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στη νικήτρια.

7. Ενημέρωση για την ανάδειξη των δημοφιλέστερων συμμετοχών. Τα στοιχεία των δημοφιλέστερων συμμετοχών θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο heavenmusic.gr, η δε νικήτριες θα ενημερωθούν από την επιτροπή μετά της πέρας της ακρόασης (audition) .

8. Αίρεση απόδοσης Δώρου: Η απόδοση του Δώρου του διαγωνισμού τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής από την πλευρά του νικητή κάθε αναγκαίου και σχετικού με την διοργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής συμφωνητικού ή/και εγγράφου με αντισυμβαλλόμενο τη HEAVEN . Σε περίπτωση που η νικήτρια δεν δεχθεί να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά της, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο της 1ης επιλαχούσας , κατά τη σειρά ανάδειξής της . Προϋπόθεση απόδοσης του Δώρου είναι η επίδειξη από τη νικήτρια ή από τις τυχόν επιλαχούσες στη HEAVEN του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι εν λόγω νικήτριες είναι άνω των 18 ετών.

9. Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιαδήποτε συμμετέχουσα ή τρίτος μπορεί να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Σελίδα της HEAVEN ή να καλέσει στο τηλέφωνο: 210 – 6892090 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

10. Προσωπικά Δεδομένα: H HEAVEN ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό , που θα συλλέξουν από τις ίδιες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη των επικρατέστερων και των τελικώς επιλεχθέντων συμμετεχουσών, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με το διαγωνισμό .
Εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχουσών θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της HEAVEN, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των επικρατέστερων και των τελικώς επιλεχθέντων συμμετεχουσών.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή η συμμετέχουσα διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων της βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από την συμμετέχουσα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων της , η HEAVEN δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που η συμμετέχουσα αποκάλυψε. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχουσας να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα της σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
Ειδικότερα και όσον αφορά στην εικόνα των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο βίντεο με το οποίο οι συμμετέχουσες θα συμμετάσχουν στο video, οι συμμετέχουσες δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για την εικόνα τους και όχι για την εικόνα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου και εκχωρούν στην HEAVEN τα ανωτέρω δικαιώματα εκμετάλλευσης.
H HEAVEN δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό από στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένες συμμετέχουσες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

11. Ανάκληση Προγράμματος – Τροποποίηση Όρων: H HEAVEN δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Σελίδας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η HEAVEN διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η HEAVEN θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (ενδεικτικά με ανακοίνωσή του στην Σελίδα, στην ιστοσελίδα του κλπ).

12. Διάφορα: Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος θεωρεί ότι έχει αναρτηθεί στην Σελίδα βίντεο, στοιχείο ή κείμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ή δικαιώματα επί των προσωπικών του δεδομένων ή δικαιώματα επί της προσωπικότητάς του, το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να επικοινωνήσει με τη HEAVEN σχετικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο 9.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και των σχετικών δηλώσεων συναίνεσης & συμμετοχής.

Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω Όρους Συμμετοχής στο διαγωνισμό .